GDPR vypracovanie, viete na čo slúži?

GDPR je nariadenie Európskej únie z roku 2018 o ochrane osobných údajov.  GDPR chráni naše osobné údaje, ako sú napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia ale aj podpis, kt. sa taktiež berie ako osobný údaj. Ochrana našich osobných údajov, patrí medzi naše základné ľudské práva. V podstate, každý kto naše údaje zhromažďuje, je aj povinný ich chrániť. Chrániť naše osobné údaje, chráni prostredníctvom smernice, teda gdpr vypracovanie, ktoré vám môže byť vypracované aj externou spoločnosťou.

GDPR spočíva v…

GDPR vypracovanie a zavedenie do praxe
S GDPR vypracovaním sa obráťte na firmu

Nahradzuje nám zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bol na Slovensku platný ešte pred tým, než vstúpila do platnosti smernica GDPR. Ide o smernicu, ktorá chráni všetkých obyvateľov Európy a teda vzťahuje sa na celú Európy, teda všetky spoločnosti, firmy a pod. musia mať vypracované gdpr vypracovanie, na základe ktorého chránia zhromaždené osobné údaje. Takéto gdpr vypracovanie musí byť vypracované kvalitne, bez chýb, pretože pri zlom gdpr vypracovaní môže dôjsť k vysokým sankciám, ktoré sú koľkokrát až likvidačné.

Viete čo má gdpr vypracovanie projektu zabezpečiť?

GDPR vypracovanie zabezpečuje ochranu osobných, dôverných údajov a to pred odcudzením, poškodením, neoprávneným prístupom a tak ďalej. Takisto zabezpečuje minimalizovanie rizík pri používaní. V praxi to znamená, že údaje, ktoré ste nazbierali počas fungovania spoločnosti alebo firmy, o vašich zamestnancoch, klientoch, dodávateľoch a odberateľoch budú v bezpečí a budete mať hlavne istotu o tom, že ich uchovávate správne a kvalitne. Takéto gdpr vypracovanie si môžete vypracovať aj samy vo vašej firme, ale môžete si ho dať vypracovať aj spoločnosťou. Ak si dáte gdpr vypracovanie vypracovať externe, v takom prípade vám z toho plynú výhody, ako sú ušetrené finančné prostriedky, ušetrený čas, a hlavne niektoré externé spoločnosti za vás preberajú zodpovednosť pri kontrolách z úradov. V prípade, že máte záujem si o gdpr vypracovanie dokumentácie, ktorou získate istotu o tom, že vám nehrozí žiadna likvidačná pokuta a že vaše vypracovanie je spravené kvalitne a zodpovedne, obráťte sa prosím na internetové stránky spoločnosti https://gdpr-data.sk/., ktorá vám okrem vypracovania kvalitného gdpr vypracovania bude preberať zodpovednosť a aj asistovať pri kontrolách z úradov.